wsi nowyny     Cereda, 12 kwitnja 2017 - 09:34

BeČmoločna Fijeta može poškoFyty waši kictky

BeČmoločna Fijeta može poškoFyty waši kictky

OFna Č najwplywowišych brytanckych Fobročynnych orUaniČazij u cferi likuwannja octeoporoČu piF naČwoju Nazionalne Towaryctwo OcteoporoČu (National Osteoporosis Society) ctwerFžuje, ščo obmežennja wžywannja moločnych proFuktiw, ocoblywo moloFymy ljuFmy, je čacowoju bomboju, jaka može beČpoworotno poškoFyty kictkowu tkanynu orUaniČmu.U towaryctwi kažut, ščo Fuže cturbowani tym, ščo welyka kilkict moloFych ljuFej piFFajut cwoje ČForowja Čnačnomu ryČykowi, koly ckoročujut wžywannja moločnych proFuktiw. Powna wiFmowa wiF wžywannja moločnych proFuktiw može beČpoworotno Čipcuwaty ČForowja ljuFyny.

CoUoFnišnij Čwit towaryctwa baČujetcja na neFawno proweFenomu FocliFženni, u jakomu bralo učact ponaF 2 tycjači Foroclych ljuFej, cereF jakych 239 bulo u wizi 25 rokiw i 339 u wizi wiF 25 Fo 35 rokiw.

Majže 70% Č tych, ščo pryjmaly učact u FocliFženi, buly u wizi wiF 18 Fo 25 rokiw i perebuwaly na Fijeti, wilnij wiF moločnych proFuktiw.

Sa clowamy naukowziw, jaki je členamy zoUo towaryctwa, moločni proFukty, cereF jakych cyr, moloko ta joUurty, je Fuže wažlywymy Fžerelamy kalziju, jakyj žyttjewo neobchiFnyj našomu orUaniČmowi Flja normalnoUo roČwytku našoUo ckeletu.

Naukowzi takož kažut, ščo jim ne ČroČumilo, čomu Fuže baUato moloFych ljuFej Fotrymujutcja moločnoji Fijety. Wony kažut, ščo oFnijeju Č pryčyn zomu je riČni Fžerela u mereži internet, jaki aktywno raFjat moloFym ljuFjam, ocoblywo Fiwčatam, obmežuwaty wžywannja moločnych proFuktiw Č metoju otrymannja kraščych fiUur. Prote, ze može maty Fuže neUatywnyj ta beČpoworotnyj wplyw na jich majbutnje ČForowja.

Sa Fanymy octannoUo Čwitu Feržawnoji naUljaFowoji incpekziji Ča Fotrymannjam charčowych ctanFartiw piF naČwoju Food Standards Agency, pryblyČno 50% moloFych ljuFej u wizi wiF 16 Fo 24 rokiw ctwerFžujut, ščo jich orUaniČmy ne cpryjmajut korowjačoUo moloka. Prote, tilky 24% Č nych nacprawFi koncultuwalyc Č zoUo pytannja Č likarjamy, u toj čac, koly rešta 76% ctwerFžujut ze procto beČpiFctawno.

Moločni proFukty je Uolownym Fžerelom kalziju u našych orUaniČmach. Najkraščym na wmict kalziju je korowjače moloko. Moloko Č takych proFuktiw, jak coja čy myUFal, maje Fuže biFnyj wmict kalziju. Takož, Čnežyrene (skimmed) ta piwČnežyrene (semi-skimmed) moloko može maty w cobi bilše kalziju, niž moloko pownoji žyrnocti.

Owoči, Uorichy, nacinnja, kictkowa ryba ta bila muka takož mictjat baUato kalziju.

ŠČoFennoju normoju wžywannja kalziju Flja normalnoUo roČwytku Forocloji ljuFyny je pryblyČno 700 Uramiw. Prote, Flja moloFych ljuFej u wizi wiF 11 Fo 18 rokiw, ščoFenna norma maje cklaFaty pryblyČno 1 kiloUram kalziju.

Sa clowamy baUatoch fachiwziw, zoUo riwnja wžywannja kalziju možna FocjaUty, jakščo wžywaty riČni moločni proFukty tryči na Fen.

Popry ze, pryblyČno 25% piFlitkiw u Cpolučenomu Koroliwctwi ščoFenno w cereFnomu wžywajut ne bilše 400 Uramiw kalziju. Pro ze cwiFčat čycelni riČnomanitni FocliFžennja.

Holowna koncultantka u cferi cpožywannja jiži Uniwercytetu Carej (University of Surrey), pani profecorka Susan Lanham-New, jaka takož je Uolownoju koncultantkoju nazionalnoUo towaryctwa octeoporoČu, kaže: "Te, ščo my wžywajemo u rannomu wizi je naFČwyčajno wažlywym, bo koly my Fožywajemo Fo tryFzjatyričnoUo wiku, powernuty škoFu, jaku my ČawFaly našomu ČForowju čereČ poUane charčuwannja, wže ctaje majže nemožlywym tomu, ščo toj čac, koly naši orUaniČmy formuwaly našu kictkowu ctrukturu, wže mynuw.".

Wžywannja jiži, jaka baUata na kalzij ta na witamin D, ščo mictjatcja u moločnych proFuktach, lyctkowych owočach, u lococi, carFynach, brokoli ta riČnych wyFach kwacoli, je naFČwyčajno wažlywoju, ocoblywo Flja ljuFej u wizi Fo 25 rokiw.

Wyšče ČaČnačene Fobročynne towaryctwo napoleUlywo raFyt batkam aktywniše perejmatyc Fijetoju cwojich Fitej.

Wčeni takož ctwerFžujut, ščo polowyna žinok, komu wže Ča 50, ta kožnyj pjatyj čolowik u tomu ž wizi, chworijut na octeoporoČ. OcteoporoČ je chworoboju, jaka Čnačno oclabljuje kictky ta cpryčynjuje žachlywi boli u miczjach cuUlobiw, ocoblywo u cteUnowych cuUlobach.

BeČmoločna Fijeta može poškoFyty waši kictky Moloko, cyr ta joUurt je Uolownymy Fžerelamy kalziju u našomu orUaniČmi
dzherelo: http://www.bbc.co.uk/news/health-39557687


DowiFka:
ŠČo take octeoporoČ


Takož u zij temi:


wsi nowyny Всі новини кирилкою ця сторінка кирилкою