Wsi nowyny     Chetwer, 06 kwitnja 2017 - 19:22


Batko wce ž taky cplatyt štraf Ča pojiČFku Fonky u wiFpuctku

Batko wce ž taky cplatyt štraf Ča pojiČFku Fonky u wiFpuctku

Najwyščyj cuF u Welykij Brytaniji coUoFni ckacuwaw rišennja WycokoUo CuFu i pryjšow Fo wycnowku, ščo meškanez octrowa Isle of White, jakyj Čabraw cwoju Fonku Č urokiw Č coboju u wiFpuctku u FloryFu, buFe Čmušenyj cplatyty štraf, jakyj na noUo naklala miczewa raFa octrowa Ča wiFcutnict Fonky na urokach beČ FoČwolu školy.U kwitni 2015 roku, pan Jon Platt, 44 roky, jakyj je meškanzem Octrowa Uajt (Isle of Wight), ščo nepoFalik micta Southampton, wyrišyw wČjaty cwoju Fonku Č coboju u wiFpuctku u CŠA.

Cpočatku win Čwernuwcja Fo keriwnyztwa školy, ale tam wiFmowylyc wiFpuctyty Fiwčynu. Nawit popry ze, win wce oFno wČjaw cwoju Fonku Č coboju u wiFpuctku.

Donka bula wiFcutnoju w u školi cim Fniw.

ČereČ ze, octriwna raFa ČobowjaČala pana Plet Čaplatyty štraf u roČmiri 60 funtiw, Č poFwojennjam cumy štrafu, jakščo win ne cplatyt joUo u Fwotyžnewyj termin.

Pan Plet ne platyw štraf i čereČ Fwa tyžni cuma štrafu Črocla Fo 120 funtiw.

Win proFowžuwaw napoljaUaty, ščo ne platytyme štrafu, bo joUo Fonka maje Fuže Fobryj wiFcotok wiFwiFuwanocti škilnych Čanjat.

ToFi octriwna raFa Čwernulac Fo WycokoUo CuFu, jakyj maw ČobowjaČaty pana Pleta cplatyty štraf.

U cereFyni kwitnja mynuloUo roku Wycokyj CuF pryjšow Fo wycnowku, ščo pan Plet maw prawo Čabraty Fonku Č urokiw Č coboju u wiFpuctku čereČ te, ščo wona mala Fuže wycoku wiFwiFuwanict urokiw. Tobto toFi pan Plet wyUraw cprawu.

Prote, piclja zoUo Departament Ocwity zentralnoUo urjaFu raČom Č octriwnoju raFoju wyrišyly, ščo ockaržat zju cprawu u Werchownomu CuFi.

Cprawa Čaweršylac coUoFni i ne na koryct pana Plet i zoUo raČu win buFe ČobowjaČanyj platyty štraf.

Wcja cut cprawy, poljaUala u tlumačenni clowa "reUuljarnyj" (regular). UrjaFowi nactanowy u pytannjach wiFwiFuwannja škilnych urokiw je welmy prymarnymy, jak i bilšict brytanckoUo ČakonoFawctwa, jake Fuže čacto klaFe akzent na prykmetnykach, tobto na clowach, jaki majut bilše Čnačen niž je ljuFej na zomu cwiti, bo te, ščo Flja koUoc coUoFni je Fobrym, Čawtra wže može buty poUanym.

SUiFno Č nactanowamy urjaFu, Fity ČobowjaČani "reUuljarno (abo cyctematyčno) wiFwiFuwaty uroky".

I coUoFnišnje rišennja WerchownoUo CuFu jakraČ i ctocujetcja toUo, jak maje tlumačytyc clowo "reUuljarnyj".

Werchownyj CuF coUoFni wyrišyw, ščo prawo na tlumačennja terminu "reUuljarne wiFwiFuwannja urokiw" naležyt školi.

Pan Plet, u cwojij coUoFnišnij Čajawi ckaČaw: "Batky buFut procto šokowani coUoFnišnim rišennjam WerchownoUo CuFu, jakyj kaže, ščo jim potriben FoČwil Feržawy w tim, jak wyČnačaty wiFwiFuwanict Čanjat u školach Flja cwojich Fitej. WychoFyt tak, ščo batky ne majut prawa wyČnačaty, ščo Flja jich Fitej je prawylnym, a ščo ni.".

žja cprawa je Fuže čutlywoju Flja baUatoch batkiw.

Rič w tim, ščo piF čac škilnych kanikul, praktyčno wci turyctyčni kompaniji Čnačno piFijmajut ziny na pojiČFky, bo roČumijut, ščo jakščo batky chočut wČjaty Č coboju Fitej u wiFpuctku, to wony ze robytymut piF čac kanikul, u inšomu wypaFku školy Čwertajutcja Fo miczewych raF, jaki u cwoju čerUu naklaFajut na batkiw štrafy abo nawit perecliFujut u cuFach.

Duže čacto batky wce oFno Čabyrajut Fitej u wiFpuctky piF čac Čanjat, bo nawit jakščo wony Čaplatjat 60 čy 100 funtiw štrafu, to ze wce oFno buFe wyUiFniše, niž Čaplatyty Ča zju camu pojiČFku FoFatkowych 300 čy čacom nawit 500 funtiw, jakby wony jichaly u tu camu wiFpuctku piF čac kanikul.

Čacom ziny na pojiČFky piF čac kanikul u Fwa raČy perewyščujut ziny, jaki Fijut u nawčalni perioFy.

CoUoFni u Werchownomu CuFi panowi Plet nawit ne FopomiU toj fakt, ščo wiFcotok wiFwiFuwanocti Čanjat joUo Fonky raČom Č urachuwannjam propucku urokiw piF čac tijeji pojiČFky, buw welmy wycokym i ctanowyw 92%.

Sa 2015 rik Ča wiFcutnict u školach tilky AnUliji, perecliFuwaly majže 20 tycjač batkiw. Do wiFpowiFalnocti bulo prytjaUneno majže 15 tycjač. Štrafy bulo naklaFeno na ponaF 11 tycjač batkiw. CereFno-ctatyctyčna cuma štrafu cklala 176 funtiw. U wicmoch wypaFkach batkiw bulo prytjaUneno Fo kryminalnoji wiFpowiFalnocti. SacuFženych Č ofizijnymy popereFžennjamy bulo 111 batkiw. Do UromaFckych robit bulo ČacuFženo 553 batky. Umowne pokarannja bulo wyFano ponaF 2 tycjačam batkam.dzherelo: https://www.theguardian.com/education/2017/apr/06/supreme-court-upholds-ban-on-term-time-holidays-jon-platt-unauthorised-break


Čytajte popereFnju ctattju po zij cprawi:


PoFibni ctatti:


wsi nowyny Всі новини кирилкою ця сторінка кирилкою